VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Cenitve in neodvisna mnenja o vrednosti vseh vrst nepremičnin.

Cenitvena poročila izdelujejo Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin, vrednotenja pa so izvedena skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) ter priznana s strani finančnih institucij, davčne uprave in revizorjev.

Storitve ocenjevanja vrednosti nepremičnin izdelujemo za VSE SEGMENTE NEPREMIČNIN (stanovanjske, poslovne, industrijske, turistične, specialne nepremičnine in zemljišča) ter za VSE NAMENE:

 • Postopke pravnega prometa (prodaja/nakup nepremičnin);
 • Zavarovanega posojanja (pridobitev hipotekarnega kredita in leasing posle);
 • Ustanavljanja družb ter ocene lastniških deležev (stvarnih vložkov);
 • Računovodskega poročanja (za revizorje);
 • Insolvenčne postopke (stečaji, izvršbe);
 • Postopke razlastitve ter občinske odkupe zemljišč;
 • Osebne in poslovne nepremičninske odločitve ter investicije;
 • * Izvajamo tudi storitev t.i. Hitre ocene vrednosti tržnega potenciala nepremičnine (t.j. kratka neuradna cenitev oziroma preverba tržne ali likvidacijske vrednosti nepremičnine) - za nižje plačilo od cene uradne cenitve!

  RAZISKAVE & EKSPERTIZE

  Nepremičninske analize in investicijski programi za prave poslovne odločitve.

  Nudimo Vam strokovno podporo za sprejemanje optimalnih nepremičninskih odločitev, ne glede na velikost in tip nepremičninske investicije:

 • Skrbni pravni, tehnični in ekonomski pregled nepremičninskih projektov;
 • Pomoč pri iskanju investicij in nepremičnin "po meri";
 • Sestave optimalne finančne konstrukcije projekta (lasten kapital, kredit, leasing, subvencije, nepovratna sredstva; kombinacije).;
 • Izdelava investicijskih elaboratov in ocen ekonomskih upravičenosti projektov (analiza občutljivosti);
 • Izdelava poslovnih načrtov ter analize segmentov nepremičninskega trga;
 • Projektni monitoring in priprava strokovnih strategij za dokončanje "nasedlih" nepremičninskih projektov;
 • Druge nepremičninske ekpertize;
 • Razvoj nepremičnin temelji na vrsti predpostavk, ki jih investitor sprejme tekom snovanja nepremičninskega projekta. Vsaka od predpostavk predstavlja svojevrstno tveganje na poti uspešne izvedbe zadanega projekta. Mi vam strokovno pomagamo vnaprej zaznati ključna tveganja ter minimizirati negativne vplive na uspešnost izvedbe vašega projekta. Storitev je "po meri" prilagojena posameznim željam naročnika in je primerna za celoten obseg udeležencev na projektu (investitor/razvijalec, finančne institucije, organi nadzora porabe nepovratnih sredstev, fizične osebe, idr.).

  ARHITEKTURA & PROJEKTIRANJE

  Od idejne zasnove do gradbenega dovoljenja in izgradnje, naročniku prijazno.

  Pri gradnji je načrtovanje temelj vsega. Potrebe in ideje. Čas in prostor. Svetloba in senca. Funkcionalnost in uporabnost. Dovoz in razporeditev. Ekonomija in ekologija. Potrebno je upoštevati vse dejavnike, ki tehnično, funkcionalno ter ekonomsko maksimizirajo nepremičninski projekt. Pri nas načrtovanje določa duh časa s pogledom v prihodnost.

  Z najnaprednejšo tehnologijo vam omogočamo, da se lahko že v času načrtovanja sprehodite po vaši novi nepremičnini (3D vizualizacije projekta). Za Vas strokovno izvajamo CELOSTNE storitve arhitekture, projektiranja in svetovanja pri gradnji (arhitektura, konstrukcija, elektro in strojne inštalacije, statika, notranja oprema, idr.) za VSE vrste objektov. Nepremičnine oblikujemo po vaših željah od idejne zasnove do končnega izdelka. Vaše predstave imajo vedno zadnjo besedo, naša naloga pa je, da vas strokovno usmerjamo.

 • Izdelava idejnih zasnov in projektov za razvoj nepremičnin (kreativna arhitektura);
 • Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega ter uporabnega dovoljenja (PGD; PZI; PID);
 • Izdelava renderjev in 3D vizualizacij (notranja oprema, gradnja objektov, razvoj kompleksov, mest, zunanja ureditev, idr.);
 • Izdelava projektov notranje opreme;
 • Izdelava projektov zunanje hortikulturne ureditve;
 • Svetovanje; Pomoč pri upravnih postopkih ter izboru kakovostnih izvajalcev;
 • LEGALIZACIJA NEPREMIČNIN

  Strokovna pomoč pri legalizaciji neskladnih, nelegalnih in nevarnih gradenj.

  Nudimo Vam strokovno pomoč pri legalizaciji neskladnih, nelegalnih in nevarnih gradenj.

  Dne 1.6.2018 je stopil v veljavo nov Gradbeni zakon (GZ), ki uveljavlja mnogo bolj restriktivno politiko pri procesih prodaje neskladnih nepremičnin, zato je za zavarovanje vrednosti vašega premoženja ter možnostjo prostega razpolaganja z nepremičnino izredno pomembno in smotrno, da imate urejeno upravno, tehnično ter dejansko gradbeno stanje vaše nepremičnine. V naši družbi za Vas vodimo celoten postopek legalizacije, in sicer:

 • Skrbni pregled nepremičnine in strokovna ocena stanja (ogled in izmere; pregled dokumentacije, dovoljenj ter vsebine prostorskih aktov; idr.);
 • Svetovanje o možnih rešitvah in investicijskih stroških za legalizacijo stanja (ekonomsko-procesni scenariji);
 • Uskladitev dejanske gradnje z dokumentacijo in prostorskimi akti (projektna dokumentacija; gradbeno dovoljenje; upravni postopki; idr.)
 • Pomoč pri morebiti potrebnih gradbeno-obrtniško-instalacijskih delih (pridobivanje in analiza ponudb; izvedba del in nadzor);
 • NEPREMIČNINSKI INŽENIRING

  Vodenje projektov, investicij, gradbišč ter strokoven nadzor nad gradnjo.

  Družba N-invest d.o.o. ima strokovni kader in kompetence za izvajanje celostnega nepremičninskega inženiringa oziroma vodenja vseh vrst nepremičninskih investicij ter postopkov:

 • Procese odkupa zemljišč in spremembe namenske rabe;
 • Komasacije in sestavljanja zemljiških funkcionalnih celot;
 • Vodenje postopka sprejema Občinskih podrobnih prostorskih aktov (OPPN);
 • Pridobivanje in evalvacija ponudb za izvedbo nepremičninskih investicij;
 • Pridobivanje soglasij za gradbeno dovoljenje ter druge posege;
 • Vodenje gradnje in organizacija gradbišča;
 • Strokovni nadzor nad gradnjo vseh vrst nepremičnin in gradbenih del;
 • Strokovni supernadzor pri gradnji večjih projektov (za banke; občine; večje investicije);
 • Koordinacija tehničnega pregleda in pridobivanje uporabnega dovoljenja;
 • Sestave nepremičninskih pogodb po meri (prodaja, služnost, stavbna pravica, idr.);
 • Krovno vodenje nepremičninskih projektov (Masterplan + projektni monitoring + izvedbeni management);
 • UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI

  Skrb za nepremičnine, najemnike, energetsko & tehnično svetovanje, rešitve "po meri".

  Ponujamo celostno ponudbo storitev upravljanja z nepremičninami:

 • Skrbni pregled nepremičnine in predlogi za tehnične, funkcionalne in energetske izboljšave;
 • Skrb za najemnike ali trženje nepremičnine za pridobitev novih najemnikov;
 • Hišniška dela; redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov;
 • Priprava načrta in izvedba vzdrževalnih del;
 • Upravljanje z rezervnim skladom stavbe;
 • Zastopanje etažnih lastnikov v poslih upravljanja, vložitvi tožb, izdaji dovoljenj in soglasij;
 • Druge naloge po sklepih etažnih lastnikov in sklenjenih pogodbah;
 • Rešitve ter upravljanje z nepremičninami "po meri";
 • UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

  Investicijsko, pravno, poslovno, davčno in portfeljsko nepremičninsko upravljanje.

  Investitorjem zagotavljamo strokovno podporo za sprejemanje optimalnih odločitev pri iskanju, razvoju ter upravljanju nepremičninskega premoženja. Smo vaša desna roka pri nepremičninskih investicijskih odločitvah. Ob dogovorjenih parametrih in zahtevanih kriterijih za vas kakovostno upravljamo celoten nepremičninski portfelj.

 • Iskanje nepremičninskih investicij "po meri";
 • Izdelava investicijskih elaboratov in ocen ekonomskih upravičenosti projektov;
 • Portfeljsko in poslovno svetovanje; predlogi maximizacije donosnosti ob želenem tveganju;
 • Pomoč pri vstopu na nepremičninski trg, vodenje lokalnih in upravnih nepremičninskih postopkov;
 • Davčno in pravno nepremičninsko svetovanje;
 • Portfeljsko upravljanje nepremičninskega premoženja;
 • Nepremičninsko sodelovanje "po meri";
 • PRODAJA & ODDAJA NEPREMIČNIN

  Zastopamo, ne posredujemo. Strokovno. Učinkoviteje in drugače kot ostali na trgu.

  Z veseljem Vas zastopamo pri prodaji in oddaji nepremičnin. Profesionalno, strokovno. Delujemo kot vaš strokovni nepremičninski zastopnik, ščitimo vaše interese in poizkušamo maksimizirati vrednost vaše nepremičnine z učinkovitim svetovanjem in transparentnimi prodajnimi postopki.